Algemene voorwaarden / General conditions

View English version

Instap-wandelingen

 1. Deelname aan onze stadswandelingen is voor uw eigen risico.
 2. Deelnemers dienen de aanwijzingen van onze gids(en) op te volgen.
 3. Bij annulering van een boeking van de instap-wandeling die online geboekt en betaald is, wordt tot 1 dag voorafgaande aan de wandeldatum het betaalde bedrag gerestitueerd met aftrek van de bankkosten. Bij annuleringen op de dag zelf wordt het reeds betaalde bedrag niet gerestitueerd.
   

Stadswandelingen op aanvraag

 1. De stadswandelingen worden bevestigd via het boekingsformulier.
 2. Deelname aan onze stadswandelingen is voor uw eigen risico.
 3. Deelnemers dienen de aanwijzingen van onze gids(en) op te volgen.
 4. Uiterlijk 3 dagen voor de afgesproken datum van de stadswandeling dient het definitieve aantal deelnemers bij Gilde Delft bekend te zijn. Indien er hierna minder deelnemers zijn dan het door u eerder opgegeven aantal, dient u toch het bedrag zoals vermeld op het boekingsformulier aan ons over te maken, tenzij wij hierover een andere afspraak met u maakten.
  Indien er uiteindelijk méér deelnemers zijn, dan dient u het totaalbedrag aan te passen en het juiste bedrag over te maken.
 5. Reserveringen tot 3 dagen voor de afgesproken datum kunnen zonder kosten worden geannuleerd of gewijzigd. Indien dit gebeurt binnen 3 dagen voor de afgesproken datum kunnen wij kosten in rekening brengen.
 6. Indien uw groep meer dan een kwartier te laat bij het startpunt arriveert zonder dat dit tijdig aan de gids(en) is gemeld, is/zijn de gids(en) gerechtigd de stadswandeling te annuleren. Het 06 nummer van de gids(en) wordt vermeld op het boekingsformulier.
  Het boekingsbedrag zal in dat geval niet worden gerestitueerd en, als het nog niet betaald is, dient u het bedrag onverminderd aan ons over te maken.
 7. U dient de kosten van een stadswandeling conform het toegestuurde boekingsformulier uiterlijk één dag voor het begin van de stadswandeling over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het boekingsnummer.
  Onze gidsen accepteren geen contante betaling, tenzij dit vooraf met ons is overeengekomen.
 8. Op het boekingsformulier vermelden wij ook de naam en het telefoonnummer van de gids(en). Deze worden verstrekt om het mogelijk te maken rondom het startmoment van de stadswandeling contact op te nemen met de gids. Deze gegevens mogen alleen daarvoor worden gebruikt en dienen na de stadswandeling te worden vernietigd. 
   

SamenSpraak

 1. Inschrijven voor SamenSpraak gebeurt door gebruik te maken van het inschrijfformulier op de website van Gilde SamenSpraak Delft.
 2. ​De taalvrager moet minimaal een eenvoudig gesprek in het Nederlands (niveau A1) kunnen voeren en is over het algemeen redelijk zelfredzaam. Daarnaast is het voor de taalbegeleiding belangrijk dat motivatie en participatie worden getoond.
 3. Bij verhindering dient de afspraak tijdig afgezegd te worden. Zowel door de taalvrager als de taalcoach. 
 4. Het taalbegeleiding traject duurt maximaal één jaar. 
 5. Voor het taalbegeleidingstraject geldt een door Gilde SamenSpraak Delft vastgestelde financiële bijdrage. Na de intake en acceptatie dient het bedrag direct overgemaakt te worden naar het rekeningnummer van Gilde Delft onder vermelding van SamenSpraak en de naam van de taalvrager. 
 6. Beschikbaarheid van de taalcoach wordt bepaald door matching van de individuele wensen van zowel de taalvrager als de taalcoach. Is er niet direct een taalcoach beschikbaar dan wordt de taalvrager op de wachtlijst geplaatst. 
 7. Indien de taalvrager te vaak afzegt of de afspraak herhaaldelijk niet nakomt, mag de taalcoach besluiten het traject te stoppen. 
 8. Gilde Delft is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van een activiteit in het kader van SamenSpraak.


 

General terms and conditions City Walks Foundation Gilde Delft

Step-in walks

 1. Participation in our city walks is at your own risk.
 2. Participants must follow the instructions of our guide(s).
 3. In case of cancellation of a step-in walk booked and paid for online, the amount paid will be refunded up to 1 day before the walk date. For cancellations on the day itself, the amount already paid will not be refunded.
   

City walks on request

 1. City walks are confirmed via the booking form.
 2. Participation in our city walks is at your own risk.
 3. Participants must follow the instructions of our guide(s).
 4. No later than 3 days before the agreed date of the city walk, the final number of participants should be known to Gilde Delft. If there are fewer participants than the number stated earlier, you are still required to pay us the amount stated on the booking form, unless we agree otherwise with you. If there are ultimately more participants, you will have to adjust the total sum and transfer the correct amount.
 5. Reservations up to 3 days before the agreed date can be cancelled or changed without incurring any cost. If this happens within 3 days before the agreed date, we may charge a fee.
 6. If your group arrives more than 15 minutes late at the starting point without timely notification of the guide(s), the guide(s) is/are entitled to cancel the city walk. The mobile phone number of the guide(s) is mentioned on the booking form. In that case, the booking amount will not be refunded and, if it has not yet been paid, you should transfer the full amount to us.
 7. You should transfer the cost of a city walk in accordance with the booking form sent to you no later than one day before the start of the city walk to our bank account, quoting the booking number. Our guides do not accept cash payment unless agreed with us in advance.
 8. On the booking form, we also include the name and telephone number of the guide(s). These are provided to make it possible to contact the guide around the starting time of the city walk. These details may only be used for this purpose and must be destroyed after the city walk.
   

SamenSpraak

 1. You can register for SamenSpraak by using the registration form on the Gilde SamenSpraak Delft website.
 2. The language applicant must be able to hold at least a simple conversation in Dutch (level A1) and generally be reasonably self-reliant. In addition, motivation and participation are important for language assistance.
 3. In case of hindrance, the appointment should be cancelled in time. This applies to both the applicant and the language coach.
 4. The language coaching program lasts a maximum of one year.
 5. A financial contribution, determined by Gilde SamenSpraak Delft, applies to the language coaching program. After the intake and acceptance, the amount should be transferred directly to Gilde Delft's account number, stating SamenSpraak and the name of the language applicant.
 6. Availability of the language coach is determined  by matching the individual wishes of both the language applicant and the language coach. If a language coach is not immediately available, the language applicant is placed on the waiting list.
 7. If the language applicant cancels too often or repeatedly fails to keep the appointment, the language coach may decide to stop the program.
 8. Gilde Delft is not liable for any damages incurred during or as a result of a SamenSpraak activity.