Privacyverklaring / Privacy conditions

View English version

Beleidsverklaring internet

De Gilde Delft is een ideële organisatie zonder commerciële doelstellingen. Dit is haar uitgangspunt bij alle activiteiten. Zo ook met betrekking tot haar omgang met privacy. Gilde Delft vraagt persoonsgegevens van gasten die gebruik willen maken van de diensten die Gilde Delft aanbiedt. In alle gevallen worden de diensten uitgevoerd door vrijwilligers van Gilde Delft. Dat is altijd op basis van persoonlijk contact tussen de gasten en de vrijwilligers. Er zijn twee soorten diensten die Gilde Delft aanbiedt en dat zijn stadsrondleidingen en SamenSpraak taalondersteuning. Beide afdelingen werken met verschillende soorten persoonlijke gegevens als gevolg van de aard van de diensten. Hieronder worden de twee werkwijzen apart uitgelegd.
 

Persoonsgegevens gasten stadswandelingen

Gilde Delft heeft persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en uitvoeren. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt via telefoon, mail of via het aanvraagformulier op de gilde website www.gildedelft.nl. De gegevens geeft u aan Gilde Delft uit vrije wil en daarmee impliciet uw toestemming voor het gebruik ervan om een wandeling te organiseren.

De persoonlijke gegevens zijn:
• uw voor- en achternaam
• uw organisatie/instelling
• uw woon/werkplaats
• uw e-mailadres
• uw telefoonnummer, mobiel
• uw specificatie van de aanvraag
 

Persoonsgegevens gasten SamenSpraak

Gilde Delft heeft persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en uitvoeren. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt via het aanvraagformulier op de website ‘gildedelft.nl’. De gegevens geeft u aan Gilde Delft uit vrije wil en daarmee impliciet uw toestemming voor het gebruik ervan om een succesvolle match met een taalondersteuner te organiseren.

De persoonlijke gegevens zijn:
• uw geslacht man of vrouw
• uw voor– en achternaam
• uw land van herkomst
• uw adres, postcode en woonplaats
• uw e-mailadres
• uw telefoonnummer, vast en/of mobiel
• uw geboortedatum
• uw burgerlijke staat
• uw nationaliteit
• uw verblijfsstatus
• uw verblijfsduur in Nederland
• uw genoten onderricht in eigen land
• uw genoten onderricht in de Nederlandse taal
• uw talenkennis en vaardigheden van andere talen dan Nederlands
 

Hoe gaat Gilde Delft met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden in principe eenmalig gebruikt om u in contact te brengen met een van de vrijwilligers. Als dat contact eenmaal is ontstaan maakt Gilde Delft verder geen gebruik meer van gegevens. Gilde Delft heeft het beleid om deze na voltooiing van de dienstverlening door de vrijwilliger te wissen. Zodoende worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is. Persoonsgegevens worden nimmer gedeeld met derden. De enige plek waar uw gegevens terechtkomen is bij uw stadsgids respectievelijk uw taalcoach. Wat doet Gilde Delft met de bezoeken aan haar website? Op de website van Gilde Delft worden geen automatische bezoekgegevens bijgehouden zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. De enige informatie die Gilde Delft gebruikt is wat u zelf aan informatie heeft gegeven.
 

Gebruik internet

Gilde Delft maakt geen gebruik van programma’s of plug-ins die het gebruik en gedrag van bezoekers analyseren. Gilde Delft maakt geen gebruik van cookies en zal geen verzoeken doen voor het toezenden van mailingen. Gilde Delft geeft aan geen enkele derde partij toestemming informatie te verzamelen, te analyseren en/of te gebruiken.

Uw rechten als gast van Gilde Delft
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daarom altijd verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het bestuur van Gilde Delft met als e-mailadres secretaris@gildedelft.nl. Gilde Delft zal zo snel mogelijk, maar binnen een kalendermaand, op uw verzoek reageren. Verzoeken dienen niet te lang na het uitvoeren van de dienst te worden gedaan omdat het beleid erop is gericht om binnen drie maanden dan wel vierentwintig maanden na voltooiing van de dienst de betrokken gegevens te wissen. Gilde Delft is als volgt te bereiken:

Postadres: Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft
Telefoon: Stadswandelen 06 506 264 17
SamenSpraak 06 524 157 36
E-mailadres: secretaris@gildedelft.nl
Dit beleid kan altijd onderwerp zijn van updates.


 

Privacy conditions

Internet policy statement

Gilde Delft is an idealistic organisation with no commercial objectives. This is its guiding principle in all its activities. This also applies to its dealings with privacy. Gilde Delft requests personal details from guests who wish to use the services Gilde Delft offers. In all cases, the services are performed by Gilde Delft volunteers. This is always on the basis of personal contact between the guests and the volunteers. There are two types of services offered by Gilde Delft and these are Guided City Walks and SamenSpraak language support. Both departments work with different types of personal data due to the nature of the services. The two ways of working are explained separately below.
 

Guided city walks

Gilde Delft needs personal data from you in order to process and execute your request. This data is provided by yourself by phone, email or via the application form on the website www.gildedelft.nl. You give the data to Guild Delft of your own free will and thus implicitly you give your consent to its use in organising the guided tour.
The personal details are:
- your first and last name
- your organisation/institution
- your place of residence/work
- your e-mail address
- your mobile phone number
- your specified application
 

SamenSpraak Language Support

Gilde Delft needs personal data from you in order to process and execute your request. This data is provided by yourself via the application form on the website www.gildedelft.nl. You give the data to Gilde Delft of your own free will and thus implicitly you give your consent to its use in making a successful match with a language supporter.

The personal data are:
- your gender male or female
-your first and last name
- your country of origin
- your address, postcode and place of residence
- your e-mail address
- your telephone number, fixed and/or mobile
- your date of birth
- your marital status
- your nationality
- your residence status
- Your duration of stay in the Netherlands
- Your level of education in your own country
- Your level of education in the Dutch language
- your knowledge and skills of languages other than Dutch

How does Gilde Delft handle personal data?

In principle, personal data are used only once to put you into contact with one of the volunteers. Once that contact is established, Gilde Delft does not use any further data. Gilde Delft has the policy to delete them after the volunteer has completed the service. Thus, personal data are not kept longer than necessary. Personal data are never shared with third parties. The only place your data end up is with your city guide or your language coach, respectively.
What does Gilde Delft do with the visits to its website? No automatic visitor data, such as your IP address, is recorded on the Gilde Delft website. The only information Gilde Delft uses is what you have provided yourself.

Use of internet

Gilde Delft does not use programmes or plug-ins that analyse the use and behaviour of visitors. Gilde Delft does not use cookies and will not make requests to send mailings. Gilde Delft does not give permission to any third party to collect, analyse and/or use information.

Your rights as a guest of Gilde Delft

You have the right to inspect, correct or delete your personal data. You can therefore always send a request for inspection, correction or deletion to the Gilde Delft board using secretaris@gildedelft.nl as e-mail address. Gilde Delft will respond to your request as soon as possible, but within one calendar month. Requests should not be made too long after the service has been performed, because the policy is to delete the data concerned within three months or twenty-four months after completion of the service. Guild Delft can be reached as follows:

Postal address: Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft
Telephone: City Walks (0031)6 506 264 17
SamenSpraak (0031)6 524 157 36
E-mail address: secretaris@gildedelft.nl

This policy may be subject to updates at any time.